Laatste nieuws

2020: Woekerclaims boekt successen bij het Kifid !

Ondanks de Corona perikelen waar ook het Kifid mee te maken heeft, gingen een fors aantal klachtafhandelingen gewoon door. En daar zijn enkele mooie resultaten uit voort gekomen die we hieronder graag met u delen. Telkens als weer nieuwe positieve uitspraken zich aandienen, zullen we de lijst updaten.

 

Uitspraaknr    datum        verzekeraar      resultaat

 

2020-870       04-11-20       ASR                      Alleen de expliciet in de polisdocumentatie genoemde kosten mochten in rekening

                                                                                  worden gebracht. Niet genoemde kosten dus niet, hetgeen wel is gebeurd. Er moet een          

                                                                                  herberekening komen, waarbij de client voor die kosten schadeloos wordt gesteld.

onbekend        07-10-20      Goudse              Client heeft gedwaald, polis kan volledig vernietigd worden en alle betaalde premies.   

                                                                                  moeten terugbetaald worden onder inhouding van al uitgekeerde bedragen.

                                                                                  Deze uitspraak is (nog?) niet gepubliceerd, vandaar geen uitspraaknummer.

2020-789        05-10-20      ASR                     Er is geen wilsovereenstemming over de in rekening gebrachte kosten. Niet genoemde 

                                                                                  kosten moeten worden terugbetaald.

2020-303       14-04-20      ASR                     als 2020-870

 

2020-085       21-02-20       Reaal                 Consument moet o.b.v. de uitgebrachte offerte ervan uit gaan dat er geen fonds 

                                                                                  beheerkosten zouden worden berekend. Nu dit wel is gedaan dienen deze door Reaal te

                                                                                  worden terugbetaald.

 

Ook in Corona tijd gaat woekerclaims gewoon door!

Bij verzekeraars wordt in deze Corona tijd veel thuisgewerkt waardoor het lijkt alsof daardoor opnieuw achterstanden ontstaan. Niets is echter minder waar: Woekerclaims werkte altijd al vanuit huis en kan dus gewoon door blijven corresponderen en het blijkt dat verzekeraars ook gewoon doorwerken.

Momenteel zijn verscheidene gesprekken met verzekeraars gaande om alsnog te kunnen komen tot onderlinge schikkingen.

Wij hebben goede hoop dat daaruit nog dit jaar mooie resultaten voortkomen.

Daarnaast gaan ook de werkzaamheden bij het Kifid gewoon door. Zowel bemiddelzittingen als (aangepaste) hoorzittingen en de daarbij horende uitspraken van de Geschillen Commissie of de Commissie van Beroep gaan gewoon door. Ook daarvan hopen wij binnenkort nieuwe resultaten te kunnen melden.

 

2019: Kifid start met bemiddel zaken

 

Het klachteninstituut Kifid werd geconfronteerd met een enorme berg dossiers (>600) met klachten op het gebied van woekerpoliszaken. Een zeer groot deel daarvan is afkomstig van ons..... Het werd ondoenlijk om die allemaal binnen korte tijd af te wikkelen en daarover uitspraken te doen. Mede door de door ons verwoorde noodzaak om toch op korte tijd een groot aantal dossiers weg te werken, heeft het Kifid besloten om te komen tot zogenaamde bemiddelzittingen. Bij de verzekeraar wordt navraag gedaan of zij bereid zijn tot een schikking en indien dat het geval is, wordt er een bemiddelzitting bij het Kifid in Den Haag gehouden. Onder leiding van een lid van de Kifid Geschillen Commissie wordt er dan gekeken of partijen inderdaad tot elkaar kunnen komen en zo ja, wordt er onderhandelt over een schikkingsbedrag. Op deze manier hebben wij van een 40-tal zaken bij 38 ervan de klacht op een voor alle partijen bevredigende manier kunnen afsluiten met een mooi schikkingsbedrag.

Iedereen blij: de client omdat het boek eindelijk dicht kan en er toch een mooi resultaat is geboekt, de verzekeraar omdat hij een dure en wat de uitkomst betreft onzekere uitspraak van de Geschillen Commissie vermijd, en wat het Kifid betreft een snelle en efficiente manier om de wachtrij van klachtdossier te verkleinen.

 

Verzekeraars ASR, Aegon en Reaal hebben voor enkele van hun produkten hieraan hun medewerking verleend. Helaas doet men dit nog niet voor alle produkten.

 

November 2018: Woekerclaims bereikt een schikking met Allianz

 

Voor alle tot op dit moment lopende schikkingszaken hebben wij met Allianz een overeenstemming bereikt voor compensatie van hun polis. Op individuele basis is voor elke polishouder een schikkingsbedrag voorgesteld die neerkwam op een vergoeding van € 700,= in het laagste geval tot € 8.400,= voor de hoogste schikking. De aangeboden schikking is door 94% van de klanten geaccepteerd !

Maart 2019:

Intermediairs wacht woekerpolis storm

Klik op de titel voor verdere informatie